Obchodní podmínky

Kontaktní údaje

Zuzana Řebíčková Minxová
Na Sádkách 2487,
Branýs nad Labem - Stará Boleslav, 25001

IČ: 02847582
Nejsem plátce DPH

​ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) podnikající fyzické osoby Bc. Zuzany Řebíčkové Minxové, se sídlem v Brandýse nad Labem - Stará Boleslav, Na Sádkách 2487, PSČ: 25001, IČ: 02847582, zapsané v živnostenském rejstříku vedeném u Městského úřadu v Brandýse nad Labem  (dále jen „fotograf“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy nebo dohody o poskytování fotografických služeb (dále jen „smlouva“) uzavírané mezi fotografem a objednatelem (dále také jako „klient“). Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy uzavřené mezi fotografem a klientem. Na tyto obchodní podmínky je klient dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Uzavřením smlouvy klient dále souhlasí s tím, že se tyto podmínky stávají nedílnou součástí uzavřené smlouvy.

Veškeré smluvní vztahy mezi fotografem a klientem se řídí právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami ustanoveními občanského zákoníku vztahující se na podnikatele.

OBJEDNÁNÍ FOTOGRAFICKÝCH SLUŽEB

Objednání focení

Objednat se lze  e-mailem, telefonicky nebo přes messenger Facebooku. Tímto si může klient rezervovat termín focení. Objednání je závazné v okamžiku odsouhlasení termínu focení klientem i fotografem. Objednávkou klient stvrzuje přijetí těchto podmínek a srozumnění s nimi, stejně tak srozumění s  autorským přístupem a fotografickým stylem, s kterým fotograf pracuje a nemá proti němu žádné výhrady. V případě svatby je objednávka platná zaplacením zálohy 2500kč.

Focení "Business" je vždy podrobně dojednáno na individuální nebo online schůzce a následně je obsah focení srozumitelně sepsán i potvrzen klientem i fotografem.

Objednací lhůta

Objednací lhůta se odvíjí od momentální vytíženosti – cca 2 týdny před plánovaným termínem focení, v letních měsích a v případě svateb je potřeba se objednávat s větším předstihem.

Zrušení rezervace

Pokud se na domluvené focení klient nemůže z jakéhokoliv důvodu dostavit a bude požadovat jeho zrušení nebo náhradní termín, je jeho povinností oznámit telefonicky nebo e-mailem fotografovi tuto skutečnost s dostatečným časovým předstihem.

Náhradní termín

Klient bere na vědomí, že pokud bude žádat o náhradní termín, bude mu nabídnut nejbližší možný volný termín s ohledem na aktuální  fotografovu obsazenost termínů.


CENA FOTOGRAFICKÝCH SLUŽEB

Cena služeb

 Cena konkrétních typů fotografování včetně podrobné informace o tom, co je součástí jednotlivých balíčků je uvedena na webových stránkách. Pokud se jedná o individuální nabídku nebo nabídku svatby, cena musí být odsouhlasena klientem i fotografem.

Splatnost cen

Cena za vybraný fotobalíček je splatná v den focení. Cena za fotografie vybrané nad rámec balíčku a případné doplňkové produkty (foto obrazy či tisky fotografií navíc) je formou doplatku zaplacena převodem na účet  ještě před jejich zpracováním. Nedojde-li k zaplacení ceny zvoleného fotobalíčku či případného doplatku za doplňkové služby nad rámec balíčku, vyhrazuje si fotograf právo zakázku nepředat do doby než je řádně zaplacena

FOTOGRAFOVÁNÍ

Exteriérové focení

Lokace exteriérového focení je určena po dohodě s fotografem a realizují se zde všechny nabízené druhy focení. V případě špatného počasí se exteriérové focení přesouvá na jiný termín.

Pokud fotograf pojede na exteriérové fotografování mimo Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, do 20 km se cestovné nepočítá. Od 20 km se k ceně zvoleného fotobalíčku účtuje cestovné 6Kč, / km – počítáno pro cestu tam i zpět z místa sídla firmy fotografa.

Doba focení

Doba focení je individuální a liší se v závislosti dle zvoleného foto balíčku. Pozdní příchod klienta není důvodem k prodloužení časového harmonogramu focení. Opozdílí-se klient o více než 20 minut bez předchozí omluvy, je fotograf oprávněn fotografování zrušit a studio či smluvené místo opustit. V průběhu celého fotografování  je zakázáno pořizovat jakkýkoli záznam z focení – ať už jde o fotografie či video bez souhlasu fotografa

VÝBĚR FOTOGRAFIÍ

Fotograf provádí výběr fotografií, které představují nejzdařilejší záběry z focení, aby odpovídaly domluvě mezi klientem a fotografem.

V případě, že si klient bude chtít sám vybrat finální fotografie, postup je následující:

Do 7 pracovních dnů po uskutečněném focení obdrží klient na e-mail odkaz na galerii s neretušovanými náhledy z focení, ze kterých si bude vybírat fotky k finální úpravě.Náhledy, které budou zaslány, představují nejzdařilejší záběry z focení a jejich výběr provádí výhradně fotograf. Jejich počet není pevně stanoven, vždy ale umožňuje dostatečný výběr vzhledem ke zvolenému balíčku. Dle autorského zákona č. 121/2000 sb. není bez souhlasu fotografa jako autora daného díla dovoleno tyto náhledy kdekoli zveřejňovat a ani je dále upravovat (jsou ve vlastnictví fotografa a určeny výhradně pro výběr k retuši). Zaslané náhledy fotografií není dovoleno jakkoliv upravovat a veřejně prezentovat a slouží pouze pro klientovu osobní potřebu a  k následnému výběru fotografií, které bude klient požadovat upravit. Vybrané fotografie k úpravě  odešle klient  zpět v co možná nejkratší časové lhůtě, nejpozději však do 7mi dnů od jejich obdržení.

Pokud bude výběr pro úpravu fotografií zaslán po této lhůtě, fotograf si vyhrazuje prodloužit dobu dodání fotografií (viz. Dodací lhůta fotografií)

Objednání fotografií k retuši i k tisku je závazné (pokud se zákazník vzdá tištěných fotografií v rámci zvoleného balíčku, nedochází k úpravě ceny balíčku)

Po dokončení zakázky dochází k smazání vytvořené galerie s náhledy

DODÁNÍ FOTOGRAFIÍ

Dodací lhůta fotografií

Doba dodání fotografií se odvíjí od výběru typu balíčku fotografování nebo dle domluvy mezi fotografem a klientem u individuální dohody.

Vyhrazuji si prodloužit dodací lhůtu v následujících případech:

  • Při výběru 10 a více ks fotografií nad rámec zvoleného balíčku
  • Pokud fotograf obdrží výběr fotografií pro úpravu po lhůtě 7mi dnů od zaslání náhledů, automaticky se prodlužuje lhůta dodání až na 3 týdny od doručení vybraných náhledů k úpravě.

Pokud klient ví, že bude fotografie potřebovat dříve, objedná se s předstihem, aby mohla být zakázka zpracována v dobré kvalitě bez zbytečných komplikací. Upravené fotografie neobsahují fotografovo logo.

Doba dodání fotografií u svatebního fotografování se může v závislosti na sezóně lišit – zhruba 3 týdny od svatby. V případě nenadálých skutečností si fotograf vyhrazuje tuto lhůtu o 1měsíc prodloužit. Po uplynutí této doby v souladu s uzavřenou smlouvou vyplatí smluvní pokutu za každý den prodlení. Do 2 pracovních dnů po svatbě klient obdrží prvních zhruba 15 upravených fotografií.

Předání fotografií

Hotová zakázka se doručí klientům v elektronické verzi prostřednictvím Úschovny nebo Posílej na jejich emailovou adresu. Tištěné fotografie se doručí zásilkou prostřednictvím České pošty, Zásilkovny apod. Pokud bude možné osobní předání, domluví se klient předem s fotografem.
 

ZPRACOVÁNÍ FOTOGRAFIÍ

Formát fotografií

Zpracované fotografie budou dodány v rozsahu zvoleného fotobalíčku ve formátu JPG a v poměru stran 2:3 v plném možném rozlišení (vhodné pro velkoformátový tisk) a i ve zmenšené verzi pro web či prohlížení v TV.

NEUPRAVENÉ FOTOGRAFIE NEPOSKYTUJI.
 

Retuše

U fotografií se v rámci ceny provádí tyto úpravy: ořez, vyvážení expozice, kontrast, jas, kolorování, odstranění momentálních vad jako jsou např. pupínky apod.

U drobností, které by klient následně  požadoval odstarnit z fotografií (např. dětské tetování, špinavé oblečení apod.) je doporučeno vyřešit před focením.

Speciální požadavky na náročnější retuš (odstranění vrásek, usměrnění neposedných vlasů, bělení zubů, odstranění tetovaček u dětí, čouhajících ramínek atd.) jsou možné po dohodě s fotografem za příplatek 300,- za fotografii –  za předpokladu, že daná úprava je realizovatelná. Úpravy typu odstranění dvojité brady , rovnání křivých nosů, zubů, zeštíhlení postavy atd. nejsou možné. Tento typ úpravy je náplní práce grafika, nikoliv fotografa. Nespokojenost s vlastním vzhledem není důvodem k reklamaci fotografií.

Vyvolání fotografií, tisk, reklamace

Fotografie jsou vyvolávány u ověřených dodavatelů. Reklamace tištěných fotografií je možná pouze na základě viditelné tiskové chyby (škrábance, pruhy a jiné viditelné vady), nikoli v barevnosti či světlosti/tmavosti daného tisku. Nespokojenost a nesouhlas s fotografickým stylem a autorským pojetím fotografa není také důvodem k reklamaci zakázky.

Archivace fotografií

Všechny neupravené fotografie (raw formáty) se archivují po dobu 1 měsíce od odevzdání zakázky, poté data  odstraňuji v souladu s nařízením EU 2016/679 o ochraně fyzických osob (tzv. GDPR). Pokud chce klient zakázku reklamovat, musí tak učinit do této doby.

Odevzdané fotografie (jpg formáty) archivuji po dobu jednoho roku, v případě svatebních zakázek půl roku od odevzdání. Pokud dojde během této doby ke ztrátě či poškození USB s fotkami, fotograf může data znovu zaslat prostřednictvím Úschovny.cz.

SOUHLAS S POSKYTNUTÍM FOTOGRAFIÍ

Všechny zvěřejněné fotografie v portfoliu, na sociálních sítích nebo na svých webových stránkách disponují souhlasem daných osob. Pokud si klient  souhlas rozmyslí, má právo ho odvolat a to písemně nebo emailem na uvedené adrese či e-mailu v Kontaktech.

AUTORSKÁ PRÁVA

Všechny fotografie jsou předmětem autorského práva a majetkem fotografa a nesmí být použity pro jakýkoli komerční účel, propagaci či prodej třetí straně bez písemného souhlasu autora. Fotografované osoby mohou používat fotografie pro svou nekomerční osobní prezentaci.

Fakturační údaje

Na Sádkách 2487
Brandýs nad Labem - Stará
Boleslav 25001
IČ: 02847582 (neplátce DPH)

Sledujte mě na sociálních sítích

Facebook: @zuzanaminx
Instagram: @zuzanaminx
LinkedIn: @zuzanaminx
Youtube: @zuzanaminx